قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

مراجعه نمایید lms.virtualroom.ir جهت دسترسی به کلاس های آنلاین به آدرس

دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان