برگه پیدا نشد.

پلن های

اجاره- ماهیانه

70000

تومان

پایه - ماهانه

 • 25 کاربر همزمان
 • پهنای باند ماهانه: نامحدود
 • تعداد جلسات : نامحدود
 • سرور اختصاصی
 • نگارش 9.5.7 ادوبی کانکت
 • 24/7 پشتیبانی رایگان

90000

تومان

برنزی - ماهانه

 • 50 کاربر همزمان
 • پهنای باند ماهانه: نامحدود
 • تعداد جلسات : نامحدود
 • سرور اختصاصی
 • نگارش 9.5.7 ادوبی کانکت
 • 24/7 پشتیبانی رایگان

120000

تومان

نقره ای - ماهانه

 • 100 کاربر همزمان
 • پهنای باند ماهانه: نامحدود
 • تعداد جلسات : نامحدود
 • سرور اختصاصی
 • نگارش 9.5.7 ادوبی کانکت
 • 24/7 پشتیبانی رایگان

250000

تومان

طلایی - ماهانه

 • 200 کاربر همزمان
 • پهنای باند ماهانه: نامحدود
 • تعداد جلسات : نامحدود
 • سرور اختصاصی
 • نگارش 9.5.7 ادوبی کانکت
 • 24/7 پشتیبانی رایگان

 - 

پلن های

اجاره - روزانه

35000

تومان

پایه-روزانه

 • 25 کاربر همزمان
 • پهناي باند نامحدود روزانه
 • تعداد جلسات : یک جلسه
 • سرور اختصاصی
 • نگارش 9.5.7 ادوبی کانکت
 • پشتيباني رايگان

60000

تومان

برنزی-روزانه

 • 50 کاربر همزمان
 • پهناي باند نامحدود روزانه
 • تعداد جلسات : یک جلسه
 • سرور اختصاصی
 • نگارش 9.5.7 ادوبی کانکت
 • پشتيباني رايگان

120000

تومان

نقره ای-روزانه

 • 100 کاربر همزمان
 • پهناي باند نامحدود روزانه
 • تعداد جلسات : یک جلسه
 • سرور اختصاصی
 • نگارش 9.5.7 ادوبی کانکت
 • پشتيباني رايگان

240000

تومان

طلایی-روزانه

 • 200 کاربر همزمان
 • پهناي باند نامحدود روزانه
 • تعداد جلسات : یک جلسه
 • سرور اختصاصی
 • نگارش 9.5.7 ادوبی کانکت
 • پشتيباني رايگان

 - راه های ارتباطی :

32244610(017)

..

..